Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή υποστέγου στο κτίριο Επαρχιακού κέντρου Γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης » προ/σμού 74.395,00 € προϋπολογισμού 74.395,00 € αριθμ. μελ. 68/2018 .