Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και επισκευή υδρογεωτρήσεων (Αντλητικά συγκροτήματα Δήμου Δεσκάτης)».