Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών , ψήφιση και διάθεση πίστωσης, για το έργο ” Κατασκευή φρεατίου ομβρίων στον κ. δρόμο προς Κογιάδικα και ανακατασκευή τσιμεντοστρώσεων”