Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή πλατείας εργατικών κατοικιών».