Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο « Συντήρηση και επισκευή κινητήρων και επιφανειακών αντλιών ύδρευσης»