Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στη Δ.Ε. Χασίων».