Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο : «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υπόνομων και πτερυγοτοίχων στις Τ. .Κοινότητες Καρπερού- Δήμητρας».