Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Εργασίες ανακαίνισης κτιρίου ΚΕΓΕ»