Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης Παναγιάς»