Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο : «Αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης ύδρευσης».