Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Ανακατασκευή στέγης βοηθητικών χώρων παλαιών σφαγείων».