Τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 13.962,40 € με Φ.Π.Α.