Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2023