Τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης » της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δεσκάτης » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002375