Τροποποίηση της απόφασης 321/2015 του Δ.Σ. “Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2016 .Ορισμός Επιτροπής.Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων”