Τροποποίηση της απόφασης 130/2022 περί ορισμού συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2023