Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2017- Αποδοχή δωρεάς 2.999,00 €