Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ