Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον, έτους 2019 , λόγω ανάκλησης της 167/2019 απόφασης του ΔΣ