Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 λόγω τροποποίησης της σύμβασης καυσίμων .