Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017 – Αποδοχή ποσού 43.894,12 € από επιχορήγηση εξόφλησης υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής ( DASTERI )