Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017- Αποδοχή ποσού 1.500,00 € « Προϊόν δωρεάς » από τη ΔΕΗ Α.Ε.