Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2022 ΣΑΤΑ 50% για λειτουργικές δαπάνες