Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 ΣΑΤΑ 50% για λειτουργικές δαπάνες