Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ