Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2020 – Αποδοχή επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ποσού 150.000,00 €