Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 11.000,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης