«Τοποθέτηση προσληφθέντων του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα