Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2021