ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την πιστοποίηση του ανυψωτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 115174 (Καλαθοφόρου) και σύνταξη της ανάλογης έκθεσης ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 186,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.