Τακτικές αποδοχές Πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα ΠΑγΟ-2019