Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,