Σύσταση Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης Έργου (ΟΔΠΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ » με κωδικό ΟΠΣ 6003489 (MIS).