Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ