Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 1050, ΚΗΙ 1051)