Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 3741)