Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εκγαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ