Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΕΝΤΕΣ)-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ