Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων-ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ