Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ