Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2021