Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ-ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ-ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ