Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΠΑΓΙΑ)-ΜΕ 34923