Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ