Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΜΕ 34924