Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων-ΚΗΙ 1038-ΣΑΕΠ 055