Συντήρηση και επισκευή και λοιπού εξοπλισμούΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ