Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 για ενίσχυση ΚΑ του προϋπολογισμού και έργων.