Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εγγραφή ποσών του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ »