Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ενίσχυση για ενίσχυση ΚΑ Μελετών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων